อิสลามกับมุสลิม ต่างกันอย่างไร?

อิสลามกับมุสลิม ต่างกันอย่างไร?

อิสลามคือชื่อศาสนา นำมาจากภาษาอาหรับ ซึ่งหมายถึงการน้อมรับ การยอมจำนนในความเป็นเจ้าสูงสุดของอัลลอฮ ส่วนมุสลิมก็คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งหมายถึงผู้ที่น้อมรับและยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮเพียงองค์เดียว ในบางครั้ง ท่านอาจได้ยินคำภาษาอาหรับบางคำ ที่คล้ายๆกัน เช่น คำว่ามุสลีมีน ซึ่งเป็นคำพหุพจน์ ของคำว่ามุสลิม หมายความถึง ผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามหลายคน หรือ คำว่ามุสลีมะห์ หมายถึงหญิงที่นับถือสาสนาอิสลามแต่ถ้าเป็นหญิงหลายคน ก็ต้องใช้คำว่ามุสลีมาต เป็นต้น

ทำไมคนเราต้องนับถือศาสนา?

หากมีใครสักคนบอกว่า เขาเป็นคนที่ไม่มีศาสนา ไม่นับถือสิ่งใดเลย ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสับสนทางจิตใจที่ไม่สามารถใช้สติปัญญา พิจารณาหรือไตร่ตรองให้ถ่องแท้ได้ว่า เขาจะดำเนินชีวิตในโลกนี้ ให้ดีงามได้อย่างไร  เพราะมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าชายหรือหญิง มีความต้องการสิ่งที่จะมาชี้นำ และแยกแยะว่า สิ่งใดดี หรือชั่ว สิ่งใดถูก หรือผิด มนุษย์เป็นสัตว์สังคม และต้องการการอยู่ร่วมกันถึงแม้บางครั้ง บางคราวอาจจะสามารถปลีกตัวแยกออกมาอยู่โดดเดี่ยว แต่มนุษย์ก็ต้องการมาตรวัด และการชี้นำในการดำเนินชีวิต ถึงแม้ว่าตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน มนุษย์ใช้สติปัญญาได้อย่างชาญฉลาดและสามารถพัฒนา ศักยภาพของตนเองจนนก้าวไกลในหลายๆด้าน และมนุษย์ได้ตั้งกฏระเบียบเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข แต่กฏเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นนั้น อาจไม่ถูกยอมรับ หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ ของมนุษย์ในสังคมหนึ่งสังคมใด เพราะมนุษย์นั้น นอกจากจะมีสติปัญญาแล้ว มนุษย์ยังมีอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจเสมอ ดังนั้น ความต้องการการมีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นทางนำในการตัดสินใจ และเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต จึงเป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

จากหนังสือ To know Islam รู้จักอิสลาม โดย มยุรา วงษ์สันต์(อาอีชะฮฺ มุนีร)

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat