บทที่ 16 อัลกุรอานทางนําชีวิต

อัลกุรอาน คือ พระดํารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮฺสําหรับมนุษยชาติ เพื่อเป็นทางนําสําหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“แท้จริง อัลกุรอานนี้นําสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สําหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่” (อัล- กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ:

9)นอกจากนั้นอัลกุรอานยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และตลอดกาลจนถึงวันกิยามะฮฺ เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของประชาชาติมุสลิมที่ครอบคลุมทุกๆด้าน ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัว หรือในเรื่องครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

อัลกุรอานมีคุณลักษณะเด่นหลายประการคือ ถูกประทานลงจากอัลลอฮฺไม่ใช่เป็นการคิดมาจากมนุษย์ ได้รับประกันจากอัลลอฮฺว่าปลอดจากการเปลี่ยนแปลง ถูกประทานแก่มนุษย์ทั้งมวลและญิน

คําสอนอัลกุรอานเป็นคําสอนที่ครอบคลุมชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน เป็นคัมภีร์ที่มีคําสอนและบทบัญญัติที่ใช้ได้ตลอดกาลและทุกสถานที่

หน้าที่ของมุสลิมต่ออัลกุรอาน คือต้องยึดมั่นและศรัทธาว่าอัลกุรอานเป็นดํารัสของอัลลอฮฺ ยึดม่ันและศรัทธาว่าคําสอนต่างๆในอัล-กุรอานเป็นคําสอนที่ถูกต้องและครอบคลุมในทุกๆด้าน มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอาน ไม่ว่าคําสอนนั้นเกี่ยวข้องกับการศรัทธาหรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ พยายามเป็นมิตรกับอัลกุรอานให้ใกล้ชิดที่สุดด้วยการอ่านอย่างสม่ำเสมอ พยายามให้เป็นกิจวัตรประจําวันและอ่านให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับทางนําและผลบุญมากที่สุดจากอัลลอฮฺ

การอ่านอัลกุรอานต้องพยายามอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และควรอ่านในสภาพบริสุทธิ์คือมีน้ําละหมาดและปกปิดร่างกาย อ่านในสถานที่สะอาด พยายามทําความเข้าใจเนื้อหาสาระในอัลกุรอานด้วยการเรียนรู้และศึกษาความหมายของอัลกุรอานจากผู้รู้ และค้นคว้าจากหนังสือคําแปลอัลกุรอานและหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน Citizen online driving class does have access to certain technical information specific to the computers of our website visitors. เพื่อจะได้เข้าใจอัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง

การอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่อิสลามกําชับและส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยได้กําหนดผลบุญมากมายไว เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีว่า “พวกท่านจงอ่านอัลกุรอานเถิด เพราะในวัน กิยามะฮฺมันจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่มิตรสหาย (คือผู้ที่อ่านมัน)” (รายงานโดยมุสลิม)

ท่านได้กล่าวอีกมีความว่า “ผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่งอักษร มีม ก็เป็นอีกหนึ่งอักษร” (รายงานโดยอัต-ติรมิซีย์)

นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานจะช่วยให้จิตใจสงบ ความศรัทธาในใจเพิ่มพูน เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

“และ(ผู้ศรัทธานั้น)เมื่อใดที่ได้ฟังอัลกุรอานแล้ว จะทําให้ศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้น” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล:2)

เมื่อมุสลิมปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน เขาจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ได้รับทางนําจากอัลลอฮฺ ทําให้ความศรัทธามีความมั่นคงและเข็มแข็ง มีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺเพิ่มมากขึ้น ทําให้จิตใจบริสุทธิ์และรําลึกต่ออัลลอฮฺเสมอและเกรงกลัวต่อวันอาคิเราะฮฺมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกจะปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอและละเว้นสิ่งที่ห้ามต่างๆ ส่งเสริมให้เป็นมุสลิมที่ดี มีศีลธรรมและคุณธรรมสูง ป้องกันจากการกระทําที่ขัดกับบทบัญญัติและคําสอนของพระผู้เป็นเจ้า

 

ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1. อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้เป็นทางนําแก่มนุษยชาติ

2. อัลกุรอานมีความสําคัญต่อมุสลิม เพราะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคําสอนและบทบัญญัติต่างๆ ไว้

3. มุสลิมมีหน้าที่ต้องศรัทธาและปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอาน

4. การอ่านอัลกุรอานมีความประเสริฐและประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ มีผลบุญที่มหาศาล

5. การปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานจะก่อให้เกิดผลดีต่างๆ มากมายแก่ตัวมนุษย์

 

คําถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีความสําคัญต่อท่านอย่างไรบ้าง?

2. ท่านคิดว่าได้ปฏิบัติตามคําสอนอัลกุรอานแล้วในเรื่องใดบ้าง?

3.ท่านสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้หรือไม่? ถ้าได้ ท่านอ่านอัล-กุรอานสัปดาห์ละกี่ครั้ง? ถ้าท่านอ่านไม่ได้ ท่านคิดว่าสามารถที่จะศึกษาเพื่อให้สามารถอ่านได้หรือไม่?

 

แหล่งอ้างอิง : 30 บทเรียนเพื่อเข้าใจอิสลามเบื้องต้น (ทีมวิชาการ ห้องสมุดอิกเราะอ)

One comment

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

  • ลกุรอานเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้เป็นทางนําแก่มนุษยชาติ