สวัสดีอิสลามครั้งที่ 4 (gallery)

สวัสดีอิสลามครั้งที่ 4 (gallery)

ชมรมมสุ ลมิ มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ร่วมกบั มลู นิธิเพื่อพฒั นาสงั คม จดั นิทรรศการ “สวสั ดีอิสลาม ครัง้ ที่ 4 ” ในวนั ที่ 3 กุมภาพนั ธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้สโลแกน ที่วา่ “รู้จกั … แล้วจะรักอิสลาม”

 

ดยกิจกรรมภายในงานช่วงเช้ามีการบรรยาย และตอบคาถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ดร.อนัส อมาติย กลุ อาจารย์ประจาภาควิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล

และช่วงบ่ายร่วมฟังประสบการณ์และข้อคิดดีๆสกู่ ารเปลี่ยนแปลงตวั เองครัง้ ยิ่งใหญ่จาก คณุ ณฐั พล พทุ ธภาวนา (พี่โต ศรัทธายิ่ง) ซงึ่ ได้ถ่ายทอดความรู้สกึ จากการได้รับฮิดายะฮ (ทางนา)ครัง้ สาคญั ในชีวิต ทาให้เขามีชีวิตที่เปลยี่ นไปจากที่มืด สแู่สงสวา่งได้อยา่งมหศัจรรย์และมงุ่หน้าสงู่านการเผยแพร่อิสลามอยา่งจริงจงัในพืน้ที่ต่างๆที่เราพบเห็นในโอกาสต่างๆข ในช่วงนี ้

ทีมงาน islamcare

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

2 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks

Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat