สวัสดีอิสลามครั้งที่ 4 (gallery)

ชมรมมสุ ลมิ มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ร่วมกบั มลู นิธิเพื่อพฒั นาสงั คม จดั นิทรรศการ “สวสั ดีอิสลาม ครัง้ ที่ 4 ” ในวนั ที่ 3 กุมภาพนั ธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้สโลแกน ที่วา่ “รู้จกั … แล้วจะรักอิสลาม”

[dopwgg id=”1″]

 

ดยกิจกรรมภายในงานช่วงเช้ามีการบรรยาย และตอบคาถาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ดร.อนัส อมาติย กลุ อาจารย์ประจาภาควิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล

และช่วงบ่ายร่วมฟังประสบการณ์และข้อคิดดีๆสกู่ ารเปลี่ยนแปลงตวั เองครัง้ ยิ่งใหญ่จาก คณุ ณฐั พล พทุ ธภาวนา (พี่โต ศรัทธายิ่ง) ซงึ่ ได้ถ่ายทอดความรู้สกึ จากการได้รับฮิดายะฮ (ทางนา)ครัง้ สาคญั ในชีวิต ทาให้เขามีชีวิตที่เปลยี่ นไปจากที่มืด สแู่สงสวา่งได้อยา่งมหศัจรรย์และมงุ่หน้าสงู่านการเผยแพร่อิสลามอยา่งจริงจงัในพืน้ที่ต่างๆที่เราพบเห็นในโอกาสต่างๆข ในช่วงนี ้

ทีมงาน islamcare

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

2 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks