พระเจ้ามีจริงหรือไม่ ?(ตอน1)

การมีอยู่ของพระเจ้านั้นมีหลักฐานชัดเจนจนไม่จำเป็นต้องมีข้อ โต้แย้งใด ๆอีกแล้ว นักวิชาการที่ศรัทธาในพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง บางคนได้กล่าวว่าพระเจ้าเปีนสิ่งที่ชัดเจนยิ่งกว่าสิ่งใดๆเสียอีก แต่ผู้ที่ไม่มีจิตใจอันลึกซึ้งนั้นไม่สามารถเห็นพระองค์ บางคน กล่าวว่าพระองค์ถูกช่อนเร้นไว้จากการมองเห็นไดโดยตรงเพราะความแรงกล้า แห่งการแสดงตนของพระองค์

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ของลัทธิที่ถือแต่สิ่งที่มอง เห็นไต้และลัทธิวัตถุนิยมที่มีต่อวิทยาศาสตร์ มนุษยชาติจึงถือว่ามันเป็นสิ่ง จำเป็นที่จะต้องพูดถึงการโต้แย้งดังกล่าว วิธีการคิดเช่นนี้ไต้ลดการมีอยู่ของ พระองค์มาสู่สิ่งที่จะต้องรับรูไต้โดยตรง ดังนั้น จึงทำให้ตัวเองมืดบอดต่อมิติ ที่มองไม่เห็นของสิ่งที่มีอยู่ซึ่งกว้างกว่าสิ่งที่มองเห็นมาก เนื่องจากเราจะต้อง ต่อสู้เพื่อทำลายม่านที่ลัทธิวัตถุนิยมและลัทธิที่ถือเอาแต่สิ่งที่มองเห็นไต้ลากมา ปิดไว้ เราจะขอทบทวนอย่างย่อๆให้เห็นถึงสิ่งที่แสดงออกถึงการมีอยู่ของ พระเจ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร

ก่อนที่จะทำเช่นนั้น ขอให้เราไต้พิจารณาถึงความจริงทางประว่ตศาสตร์ ที่ว่านับตั้งแต่ชีวิตมนุษย์เริ่มต้นมา มนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีอยู่

แค่นี้ก็พอแล้วที่จะบ่งบอกถึงการมีอยู่ของพระเจ้า ผู้ใม่ศรัทธาในพระเจ้าไม่ สามารถที่จะมาอ้างว่าตัวเองมีสติปัญญาเหนือกว่าผู้ศรัทธาได้เพราะในบรรดา ผู้ศรัทธาก็มีทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักศึกษาวิจัยและที่สำคัญที่สุดก็ คือมีทั้งนักบุญและนบี(ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้)รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้แล้ว โดยปกติ ผู้คนก็มักจะสับสนระหว่างการไม่ยอมรับการมีอยู่ของบางสิ่งกับการ ยอมรับการไม่มีของสิ่งนั้น ในขณะที่การไม่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่ก็คือการปฏิเสธ แต่การยอมรับสิ่งที่ไม่มีอยู่นั้นเป็นการตัดสินที่ต้องมีข้อพิสูจน์ไม่มีใครเคยพิสูจน์ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าไม่มี ในทางตรงข้ามกลับมีข้อโต้แย้งมากมาย ที่พิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า

ประเด็นนี้อาจเป็นที่เข้าใจไต้ชัดเจนโดยการเปรียบเทียบต่อไปนี้ ลอง นึกถึงราชวังขนาดใหญ่ที่มีทางเข้าถึง 1,000 ประตู ในจำนวนนี้999 ประตู เปิดอยู่ขณะที่ประตูด้านหนึ่งปรากฏว่าถูกปิดอยู่ คุณจะมาอ้างได้อย่างไรว่า ไม่สามารถเข้าวังได้? นี่เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ใม่ศรัทธาทำอยู่โดยการจำกัดตัวของ พวกเขาเอง(และคนอื่น)ให้สนใจอยู่แค่ประตูที่ตูเหมือนว่าถูกปิดอยู่ ประตูไปสู่ การมีอยู่ของพระเจ้านั้นเปิดไว้สำหรับทุกคนถ้าหากว่าพวกเขาเจตนาอย่างจริงใจ ที่จะเข้าไปทางประตูเหล่านั้น ประตูเหล่านั้น หมายถึงสิ่งที่แสดงถึงการมีอยู่ของพระเจ้ามีตังนี้

การสร้างเป็นสิ่งที่มีสาเหตุ : พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นไปได้ เท่าๆกันที่บางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้วก็เป็นไปได้เซ่นกัน สำหรับบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในเวลา สถานที่ รูปแบบและลักษณะใดก็ได้ ไม่มี สิ่งใดหรือใครมีบทบาทใด ๆในการกำหนดว่ามันจะเกิดขึ้นมาอย่างไร เมื่อใด หรือที่ไหน หรือลักษณะหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไร อำนาจบางอย่างจะต้อง เลือก อำนาจนี้จะต้องเป็นอำนาจที่ไม่สิ้นสุดและมีความต้องการสูงสุดและมี ความรอบร้ แน่นอน อำนาจนี้ก็คือพระเจ้า

สิงต่าง ๆ มีวันสินสุด : ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกสิ่งถูกจำกัด โดยเวลาและสถานที่ ดังนั้น มันจะต้องมีการเริ่มต้นและการสิ้นสุด สิ่งที่มีการ เริ่มต้นจำเป็นต้องมีผู้ไม่มีจุดเริ่มด้นมาทำให้มันเกิดขึ้น เนื่องจากการถามหา ผู้เริ่มต้นของผู้เริ่มต้นแต่ละอย่างโดยไม่สิ้นสุดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ เหตุผล จึงต้องการการมีอยู่ของผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยตัวเองและเพียงพอสำหรับตัวเอง โดยไม่สิ้นสุดและไม่เปลี่ยนแปลง ผู้นี้ก็คือพระเจ้า

ชีวิต : ชีวิตเป็นปริศนาอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งโปร่งใส มันเป็นปริศนา ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุทางวัตถุ หรือค้นพบด้นกำเนิด ของมัน ชีวิตจึงแสดงให้เห็นหรือสะท้อนถึงอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ ด้วย สองลักษณะนี้เองชีวิตจึงประกาศว่า “พระเจ้าได้สร้างฉัน”

ความเป็นระเบียบในการสร้าง : ทุกสิ่งในจักรวาลและจักรวาล ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบและการดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่าง มหัศจรรย์ เราสามารถเห็นสิ่งนี้ไดํในทุกสิ่งและในการปฏิสัมพันธ์กันจนการมี อยู่ของสิ่งหนึ่งเปีนสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงอยู่ของทั้งหมดเช่นเดียวกับที่ การดำรงอยู่ของทั้งหมดต้องอาศัยส่วนหนึ่งในการมีอยู่ของสิ่งนั้น เซลล์ที่ผิดรูป ไปเพียงเชลล์เดียวอาจนำไปสู่ความตายของทั้งร่างกายไต้ในทำนองเดียวกัน ทับทิมผลหนึ่งก็ต้องอาศัยการประสานงานและการร่วมมือกันของอากาศ นํ้า ดิน และดวงอาทิตย์และต้องเป็นความร่วมมือกันอย่างมีสมดุลด้วย ความสมานฉันท์ และความร่วมมือกันเช่นนั้นชี้ไปย้งผู้ทรงสร้างระเบียบ ผู้ทรงรู้ทุกสิ่งในความ สัมพันธ์และลักษณะทั้งหมดของมัน ผู้ที่สามารถทำให้ทุกสิ่งอยู่ในระเบียบได้ และผู้สร้างระเบียบนั้นก็คือพระเจ้า

ความมีศิลปะในการสร้าง :การสร้างทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความ มีศิลปะอันทรงคุณค่า แต่ดังที่เราเห็น มันได้ถูกสร้างอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างก็ถูกแบ่งออกเป็นครอบครัว ตระกูล สายพันธ์และกลุ่ม ย่อยลงไปอย่างนับไม่ถ้วน และแต่ละอย่างก็มีหลายประเภท นอกเหนือไปจากความแตกต่างหลากหลายและความมากมายนี้แล้ว เราก็ยังได้เห็นความเป็น ระเบียบ ความมีศิลป์และความง่ายดายในการสร้าง นี่แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ ของผู้ที่มีอำนาจและความรู้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือ พระเจ้า

 จาหนังสือ คำถามและคำตอบเกี่ยวกับความศัทรธา

กูเลนเขียน อ.บรรจง บินกาซันแปล

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

0 comments

  • Hello, guest
  • Logout
  • Login

    Or use one of these social networks