การรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮฺ

ถาม    เราจะรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮฺได้อย่างไร ?
ตอบ    เราสามารถรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮฺได้ด้วยการสังเกตบรรดาสิ่งลูกสร้างทั้งหลายทั้งปวง แล้วนำมาขบคิดพินิจพิเคราะห์ และสามารถรู้จักคุณลักษณะของพระองค์ได้จากการเรียนรู้ผ่านศาสนทูตของ พระองค์ทั้งหมด อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า :

 

 

 

ความว่า : แท้จริงในฟากฟ้าและแผ่นดินย่อมเป็นสัญลักษณ์ (ชี้ถึงเอกานุภาพ และเดชานภาพแห่งอัลลอฮฺ)สำหรับมวลศรัทธาชนและในการบันดาลพวกเจ้า รวมทั้งสํ่าสัตว์ทั้งหลายที่แยกย้ายกัน (อยู่บนหน้าแผ่นดิน) ก็เป็นสัญลักษณ์สำหรับกลุ่มชนที่มีความเชื่อมั่น (ซูเราะฮ الجاثية  โอการ ที่ 3-4)

ถาม    การสังเกตสรรพสิ่งต่างๆ แล้วนำมาขบคิดจะทำให้รู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮฺได้อย่างไร ?
ตอบ    เมื่อท่านขบคิดพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับรถยนต์ ท่านก็จะเห็นว่า

 • รถยนต์ถูกสร้างมาจากเหล็กสิ่งแรกที่ท่านคิดได้ก็คือ ผู้สร้างรถยนต์จะต้องมีเหล็ก ผู้สร้างรถยนต์จะต้องมีความสามารถในการค้นคิดผลิตและสร้างในรูปแบบรูปลักษณ์ดังที่เห็น
 • กระจกที่มีอยู่กับตัวรถที่ท่านเห็น จะทำให้ท่านเข้าใจได้ในทันทีว่า ผู้ผลิตรถยนต์จะต้องมีกระจกมีความสามารถที่จะออกแบบกระจกให้ออกมาในรูปของแผ่นกระจกที่แบนราบ ในรูปแบบที่สามารถนำมาเป็นฝาครอบดวงไฟได้ดังที่เห็น
 • ผู้ผลิตจะต้องมีสายไพเพื่อนำกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในตัวรถได้
 • ผู้ผลิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตทุกชิ้นส่วนของตัวรถ
 • ผู้ผลิตจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบในการสร้างสรรค์ตัวรถ
 • ผู้ผลิตจะต้องมีเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์รถจากวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตและสร้าง ซึ่งจากการวิเคราะห์ในลักษณะนี้ทั้งหมดจะช่วยให้เราสามารถรู้ได้ถึงคุณลักษณะของผู้ผลิตรถยนต์ ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร

ถาม    ตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมามีความสัมพันธ์อย่างไรกับการรู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ?
ตอบ    ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การรู้จักคุณลักษณะของผู้สร้างและผลิตรถยนต์สามารถรับรู้ได้จาก
การขบคิดพินิจพิเคราะห์สังเกตจากตัวรถยนต์ที่ถูกผลิตมา (อัลลอฮฺทรงสูงส่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งมวล) เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าคุณลักษณะของอัลลอฮฺบางประการสามารถรับรู้ได้จากการขบคิดพินิจพิเคราะห์มาจาก สรรพสิ่งที่ลูกสร้างมาทั้งหมดของพระองค์ซึ่งเราเองจะพบว่า

 • สรรพสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺทรงสร้างสรรค์ขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีปรัชญาแฝงอยู่และจะพบได้ว่ามันลูกสร้างมาของผู้ทรงชาญฉลาดยิ่ง
 • และเราก็มองพบว่าสิ่งลูกสร้างของอัลลอฮฺลูกสร้างสรรค์มาด้วยความเชี่ยวชาญเป็นการสร้างสรรค์ของผู้เชี่ยวชาญยิ่ง
 • เราจะได้เห็นถึงพลังแห่งสรรพสิ่งซึ่งสามารถบอกได้ว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ของผู้ทรงพลังยิ่ง
 • เราจะพบว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีรูปลักษณ์ที่สวยสดงดงาม นั่นก็แสดงว่าเป็น การสร้างสรรค์ของผู้ที่ทรงมีความสามารถในการออกแบบที่ชำนาญยิ่ง
 • สรรพสิ่งต่างๆที่ถูกสร้างมาหลายสิ่งหลายอย่างล้วนแล้วแต่มีชีวิต นั่นก็แสดงว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ที่ทรงเป็นอยู่อย่างแน่นอน
 • สรรพสิ่งหลายอย่างสามารถเป็นทางนำได้เป็นอย่างดี นั่นก็แสดงว่าผู้ทรงสร้างสรรค์จะต้องเป็นผู้ชี้นำทาง
 • ในสรรพสิ่งที่ลูกสร้างทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความรู้แฝงอยู่ นั่นก็แสดงว่าผู้ทรงสร้างเป็นที่ ทรงรอบรู้ยิ่ง
 • หลายสิ่งมีความปกป้องแฝงอยู่นั่นก็แสดงว่าผู้ทรงสร้างจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้ปกป้อง
 • สิ่งลูกสร้างหลายอย่างสามารถเป็นปัจจัยยังชีพได้ นั่นก็แสดงว่าผู้ทรงสร้างจะต้องมี คุณลักษณะเป็นผู้ทรงให้ปัจจัยยังชีพได้
 • สรรพสิ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่ลูกจัดไว้อย่างมีเป็นระบบและทุกอย่างล้วนแล้วแต่อยู่ในระบบทั้งหมดนั่นก็แสดงว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้ทรงเอกะ

คุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ได้มาจากการขบคิด พินิจพิเคราะห์จากสิ่งลูกสร้างทั้งหลายทั้งมวลที่มีอยู่จนสามารถเข้าใจได้ว่าพระผู้ทรงสร้างนั้นเป็นผู้ทรง เชี่ยวชาญยิ่ง ทรงมีประสบการยิ่ง ทรงเดชานุภาพ เป็นผู้ทรงสร้างสรรค์ เป็นผู้ทรงชี้นำ เป็นผู้ทรงรอบรู้ ทรงเป็นอยู่ ทรงปกป้อง ทรงให้ปัจจัยยัง ชีพ ทรงเอกะ

ถาม    คุณลักษณะของอัลลอฮฺทั้งหมดสามารถรู้ได้ด้วยการขบคิดพินิจเคราะห์ได้ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร ?
ตอบ    เราไม่สามารถเรียนรู้คุณลักษณะของอัลลอฮฺได้ด้วยการขบคิดทั้งหมด
ถาม    เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการขบคิดทั้งหมด ?
ตอบ    การที่เราพินิจพิเคราะห์ในตัวของรถยนต์ เราก็จะรู้ได้แต่เพียงว่าผู้ผลิตเป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มีเจตนารมณ์ในการสร้าง เขาจะต้องมีเหล็ก เป็นวัตอุดิบ มีแก้ว มีสายไฟและอื่น ๆ ที่เป็นวัตอุดิบในการสร้าง แต่เราไม่อาจจะรู้ได้ว่า ผ้สร้างรถยนต์เป็นคนโอบอ้อมอารีย์มีนั้าใจ หรือเป็นผู้ตระหนี่ขี่เหนียวหรือไม่อย่างไร เขาเป็นคนสูงตํ่าดำขาว อ้วนเตี้ย จะรักเราชอบเราหรือไม่อย่างไร เป็นผู้ที่ฉ้อฉลหรือเป็นผู้ทรงธรรมหรือไม่อย่างไร ไม่สามารถรู้ได้

มหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮฺก็เช่นกัน คุณลักษณะแห่งพระองค์หลายประการเราสามารถรับรู้ได้ด้วยการ ขบคิดพินิจพิเคราะห์จากสิ่งลูกสร้างทั้งมวล แต่ก็ยังมีคุณลักษณะอีกหลายประการที่เราเองไม่อาจจะรู้ได้ และเราไม่รู้ว่าอัลลอฮฺทรงสร้างเรามาเพื่ออะไร? เมื่อสร้างมาแล้วทำไมพระองค์ทรงให้เราต้องตายจากไปอีก? และคุณลักษณะของพระองค์อีกหลายประการที่เราไม่รู้ เช่น การที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพภักดี การที่พระองค์ทรงสูงส่ง การที่พระองค์ทรงเป็นผู้สอบสวน การที่เป็นผู้อัปถัมภ์ทรงเป็นผู้ให้อภัย เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้จากพระองค์เอง

ถาม    คุณลักษณะของอัลลอฮฺที่เราไม่รู้เราจะรับรู้ได้อย่างไร ?
ตอบ    เราสามารถรับรู้เรียนรู้ได้ผ่านการบอกเล่าของศาสนทูตของอัลลอฮฺที่ถูกแต่งตั้งให้มาเสี้ยมสอน พวกเราตามพระประสงค์ขององค์อภิบาล สิ่งที่เราไม่อาจเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากการ สอนของศาสนทูตเหล่านี้ทั้งหมด อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า :

 

 

 

ความว่า : และพวกเขาไม่ครอบคลุมความรู้สักเพียงเล็กน้อยของพระองค์ นอกจากในสิ่งที่พระองค์ทรง ประสงค์ (จะให้พวกเขารู้) เท่านั้น
(ซูเราะฮ บะกอเราะฮ โองการที่ 255)

สรุป

 • เมื่อเราสังเกตเห็นได้ว่ารถยนตสามารถวิ่งได้ เครื่องบินก็สามารถบินได้ เรากจะตองรู้ว่าทังสองต้องมีคนขับคอยบังคับทิศทางอยู่
 • เมื่อเราสังเกตเห็นว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวทุกดวงซึ่งโคจรตามเสันทางของมันอย่างมีระบบ รวมทั้งกลางคืนกลางวันที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราก็มั่นใจได้ว่าจะต้องมีผู้ทรงสร้างคอยควบคุมอยู่
 • หากไม่มีผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งต่างๆ ก็คงไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 • เมื่อเราพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับรถ เราก็คิดได้ว่ารถต้องมีผู้ผลิตผู้สร้าง ผู้สร้างก็จะต้องมีเหล็ก มีกระจก มีสายไฟ มีวัตถุดิบอื่นๆทั้งหมด ที่จะมาประกอบเป็นตัวรถ ผู้ผลิตจะต้องมีความสามารถ มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ มีเจตนารมณ์ที่จะสร้าง
 • เมื่อเรามาขบคิดเกี่ยวกับสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮฺทั้งหมด เราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ เกิดขึ้นจากฝีมือของผู้ทรงชาญฉลาด ผู้มีประสบการณ์ เป็นสิ่งลูกสร้างที่มีพลังที่ได้รับการสร้างสรรค์จากผู้ทรงเดชานุภาพ เป็นชิ้นงานที่สวยสดงดงามจากฝีมือของผู้ทรงสร้างสรรค์ในสิ่งลูกสร้างจะมีทางนำที่มาจากผู้ทรงชี้นำ มีความรู้จากผู้ทรงรอบรู้ มีการปกป้องจากผู้ทรงปกป้อง มีป้จจัยยังชีพจากผู้ให้ป็จจัยยังชีพ มีระบบจากผู้ทรงจัดและควบคุมระบบที่เป็นเอกภาพ แน่นอนและจะต้องมาจากผู้ทรงเอกะ
 • พระองค์ทรงส่งศาสนทูตมายังพวกเราเพื่อสั่งสอนในสิ่งที่พวกเรายังเขลา ในเรื่องเกี่ยวกับ คุณลักษณะของอัลลอฮฺและบัญญัติต่าง ๆ ของพระองค์

คัดลอกจากหนังสือ กิตาบอัตเตาฮีด ของเชคอัซซันดานีย์ ( كتاب التوحيد الشيخ الزنداني ) เล่ม 1

 

sabily

บางทีชีวิตของคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว เพียงแค่เราก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวัง เราก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้เหมือนกัน

0 comments

 • Hello, guest
 • Logout
 • Login

  Or use one of these social networks